Universitetet i OsloProgram for forskning og utredning
for et bærekraftig samfunn


Senter for utvikling og miljø
 
: Hjem
 
: Bærekraftig utvikling
 
: Bøker og Rapporter
: ProSusNett
 
: Om ProSus
: Ansatte
: Aktivitetskalender
 
: In English


ProSus
Senter for utvikling og miljø (SUM)
Universitetet i Oslo

Postboks 1116 Blindern, 0317 Oslo.
Besøksadresse: Sognsveien 68, 4. et.

Tlf: 22 85 89 00 Fax: 22 85 87 90
E-post: informasjon@prosus.uio.no

Lokale myndigheter
Mange av både de problemene og løsningene som er nevnt i Agenda 21 har sine røtter i lokale aktivteter. Derfor har de lokale myndighetene en sentral rolle i gjennomføringen av en bærekraftig utvikling.

Lokale myndigheter (som f.eks. kommunestyrer) bygger og vedlikeholder drikkevannssystemer og veier. De fører tilsyn med bebyggelse og industriutvikling, fastsetter den lokale miljøpolitikken og bidrar til gjennomføringen av nasjonal miljøpolitikk.

Lokale myndigheter er det styringsnivå som er nærmest folk flest. De har derfor en viktig rolle når det gjelder utdanning og mobilisering av folk i forhold til bærekraftig utvikling. Innen 1996 bør alle lokale myndigheter i samarbeid med innbyggerne ha utviklet en "lokal Agenda 21".

Ansatte i lokalforvaltningen bør rådføre seg med innbyggerne og lokale organisasjoner, samt næringslivs- og industriorganisasjoner for å samle informasjon slik at man i fellesskap oppnår enighet om strategier for bærekraftig utvikling. Dette vil hjelpe dem med å omforme lokale programmer, lover og reguleringer for å nå målene i Agenda 21. Denne prosessen vil øke befolkningens bevissthet om bærekraftig utvikling.

I løpet av 1993 og 1994 bør man begynne å knytte de lokale bestrebelsene til det internasjonale plan, slik at folk kan utveksle informasjon, ideer og ekspertise fra lokalt nivå. Organer som FNs organisasjon for bosetting (UNCHS eller HABITAT) bør samle inn informasjon om lokale strategier. Det bør også gis støtte fra FNs Utviklingsprogram (UNDP), FNs Miljøprogram (UNEP), Den internasjonale sammenslutning av lokale myndigheter (IULA) og Verdensorganisasjonen av storbyer (WAMM).

Nettredaktør: Trygve Bjørnæs